Zgodnie z Konstytucją RP

Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 5 października 1999 r. – DzU nr 82, poz. 928 z późn. zm.) określiła zakres spraw wchodzących do poszczególnych działów. Ustaliła również, jakie organy, urzędy i inne jednostki organizacyjne podporządkowane są określonemu ministrowi do tych spraw.

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 149) ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej i wykonują zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zapis powyższy ustala ministrów kierujących działami administracji rządowej i ministrów (tzw. bez teki) wykonujących zadania zlecone przez Prezesa Rady Ministrów i realizowane z jego upoważnienia. Zakres działania ministra właściwego do spraw… kierującego działem administracji rządowej, określają ustawy. Ministrowie ci mają prawo wydawania rozporządzeń. Prezes Rady Ministrów nie kształtuje działów administracji, lecz powierza ministrom kierowanie działami ustalonymi w ustawie o działach. Procedura taka nastąpiła również w przypadku Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, gdy rozporządzeniem z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DzU nr 122, poz. 1333) Prezes Rady Ministrów określił, że Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje trzema działami administracji rządowej, tj. kulturą fizyczną i sportem, oświatą i wychowaniem oraz szkolnictwem wyższym, jest dysponentem części 25 (kultura fizyczna i sport), 30 (oświata i wychowanie) i 38 (szkolnictwo wyższe) budże- tu państwa oraz że podlegają mu organy i jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia (32 pozycje).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>