ZBIEG PRZESTĘPSTW

O zbiegu przestępstw mówi się wówczas, gdy sprawca popełni kilka przestępstw przed wydaniem pierwszego wyroku, odnoszącego się do jednego z nich. Zazwyczaj więc sprawca dopuszcza się kilku czynów zabronionych, za które następnie jest sądzony łącznie, na jednej rozprawie.

Zbieg przestępstw może być jednorodny lub różnorodny. Zbieg jednorodny występuje, gdy sprawca popełnia kilka przestępstw tego samego rodzaju, na przykład kradzież, rozbój i przywłaszczenie (wszystkie trzy przestępstwa przeciwko mieniu). Zbieg różnorodny polega na popełnieniu kilku przestępstw różnego rodzaju, nie należących do tej samej grupy, ze zbiegiem różnorodnym będziemy więc mieli do czynienia, gdy sprawca podrobi czek oraz pobije sąsiada.

Sąd każde przestępstwo rozpatruje oddzielnie, uwzględnia zachodzące okoliczności łagodzące i obciążające, za każde przestępstwo wymierza osobną karę, a na ich podstawie karę łączną.

Systemy prawa karnego innych państw przyjmują różne zasady, w oparciu 0 które następuje połączenie kar. Jeden skrajny system polega na dodaniu do siebie poszczególnych kar, co jest najbardziej niekorzystne dla sprawcy. Drugi sprowadza się do wchłonięcia przez karę najwyższą wszystkich pozostałych kar. Ten system jest z kolei bardzo korzystny dla skazanego, gdyż kara łączna równa się najwyższej z wymierzonych kar.

Polskie prawo karne przyjęło rozwiązanie pośrednie. Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Podstawowa zasada określająca wysokość kary łącznej stanowi, że nie może ona być niższa od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, ani wyższa od sumy tych kar.

Tę ogólną zasadę precyzuje kilka reguł szczegółowych. I tak, wysokość kary łącznej nie może przekroczyć: w przypadku grzywny – 540 stawek dziennych, ograniczenia wolności – 18 miesięcy, pozbawienia wolności – 15 lat. Wymierzając karę łączną grzywny sąd na nowo określa wysokość stawki dziennej, nie może ona jednak przekroczyć najwyższej ustalonej poprzednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>