Zapisy artykułów 92-93 USO

Zapisy artykułów 92-93 USO uznają prawo uczniów do opieki zdrowotnej i zorganizowanego wypoczynku, a także uznają świadectwa szkolne i maturalne zdobyte za granicą za równorzędne świadectwom szkół publicznych w Polsce na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą na podstawie umów międzynarodowych, a osoby niebędące obywatelami polskimi, ale wymienione w Ustawie (art. 94a ust. 1-2) mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Cudzoziemcy wymienieni w art. 94a, ust. 3 Ustawy mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach jako stypendyści i na warunkach odpłatności określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli i szkół.

Ważnym zapisem jest zobowiązanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania w drodze rozporządzenia ogólnych zapisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach. Uwzględniają one warunki pracy i nauki w czasie pobytu ucznia w szkole, w tym w warsztatach, pracowniach, laboratoriach oraz w czasie zajęć wf, w czasie zawodów sportowych, wycieczek turystycznych oraz postępowanie w sprawie wypadków uczniów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>