Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania okreś-lonego zawodu sąd może orzec, jeżeli sprawca przy popełnieniu przestępstwa nadużył stanowiska lub zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża prawnie chronionym dobrom (np. życiu, zdrowiu, mieniu) innych osób. Z tych samych względów sąd może też zakazać prowadzenia określonej działalności (np. prowadzenia apteki).

Zakaz prowadzenia pojazdów wiąże się przede wszystkim z ruchem drogowym. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju (samochodów, łodzi motorowych, wozów konnych i in.) w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd ma obowiązek wymierzyć omawianą karę jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku. Zakaz może obejmować prowadzenie wszelkich pojazdów.

Przepadek przedmiotów odnosi się do narzędzi przestępstwa oraz do przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, chyba że podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu (na przykład osobie obrabowanej) lub innej osobie. W zasadzie można orzec jedynie przepadek przedmiotów stanowiących własność sprawcy. Przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez sprawcę sąd – na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby – może nałożyć między innymi w razie przestępstwa spowodowania śmierci, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>