Zacytujmy ważny zapis z art. 72 Konstytucji.

Zacytujmy ważny zapis z art. 72 Konstytucji. W ust. 1 czytamy: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. To właśnie placówka oświatowa powinna zapewnić dziecku najlepszą opiekę, zagwarantować mu należne prawa, stworzyć warunki właściwego rozwoju psychicznego i fizycznego, służyć pomocą. To właśnie tam dziecko uczy się podstaw demokracji, partnerstwa i współdziałania.

Zamknijmy te rozważania zapisem art. 73 Konstytucji. Mówi on: Każdemu za-pewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Konstytucja jako ustawa zasadnicza normuje również ważne elementy ustrojowe. Art. 2 mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Dla naszych potrzeb musimy zwrócić uwagę na rozdział 3 Konstytucji pt. Źródła prawa. Tam właśnie, w art. 87, ust. 1, czytamy: Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Są nimi również akty prawa miejscowego. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>