Za zajęcia wykonywane przez nauczyciela w dniu wolnym

Karta nauczyciela określa, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy i tylko dyrektor może, jeżeli wynika to z organizacji pracy w szkole lub z przyczyn związanych z dokształcaniem się na- uczyciela czy wykonywaniem ważnych społecznych zadań, ustalić czterodniowy tydzień pracy. Karta zobowiązuje nauczyciela do realizowania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych także w porze nocnej, za dodatkowym wynagrodzeniem, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił w drodze rozporządzenia szkoły i przypadki, w których może to nastąpić.

Za zajęcia wykonywane przez nauczyciela w dniu wolnym od pracy otrzymuje on inny dzień wolny od pracy, a w uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego odrębne wynagrodzenie, określone przez regulamin płacowy organu prowadzącego. Za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami wolnymi w tygodniu, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnych wypadkach zamiast dnia wolnego wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>