Wybór Prezesa Rady Ministrów

Etap drugi: inicjatywa w sprawie powo�ania rz�du przechodzi w r�ce Sejmu. W ci�gu 14 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministr�w i proponowany przez niego sk�ad rz�du. Wymaga to uchwa�y podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w. Je�eli rz�d w tym trybie zostanie przez Sejm wybrany, Prezydent jest zobowi�zany go powo�a�. W przeciwnym razie pr�ba ko�czy si� niepowodzeniem.

Etap trzeci: inicjatywa wraca do Prezydenta. Powo�uje on Prezesa Rady Ministr�w i rz�d w takim samym trybie jak poprzednio (etap pierwszy), z tym jednak, �e w Sejmie do uchwalenia votum zaufania wystarcza zwyk�a wi�kszo�� g�os�w. Je�eli rz�d i w tym przypadku nie uzyska wotum zaufania, jego misja jest zako�czona. Zarazem zostaje wyczerpane przewidziane konstytucj� post�powanie, maj�ce na celu powo�anie rz�du. Prezydent skraca w�wczas kadencj� Sejmu i zarz�dza wybory. Celem tego radykalnego kroku, do kt�rego konstytucja zobowi�zuje Prezydenta, jest wy�onienie nowej wii�kszo�ci parlamentarnej, zdolnej utworzy� rz�d.

We wszystkich g�osowaniach nad powo�aniem rz�du konieczny jest udzia� co najmniej po�owy ustawowej liczby pos��w. Nale�y te� zauwa�y� decyduj�cy wp�yw premiera na sk�ad rz�du. Zar�wno Prezydent, jak i Sejm s� zwi�zani zg�oszonymi przez niego propozycjami osobowymi i nie mog� zdecydowa�

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>