Współcześnie w zakres prawa pracy

Uchwaloną konwencję przekazuje się wszystkim państwom członkowskim w celu przedłożenia jej w ciągu roku organowi właściwemu w danym państwie do jej ratyfikacji. W Polsce prawo to przysługuje Prezydentowi RP. O odmowie ratyfikacji rząd danego kraju informuje Dyrektora Generalnego oraz składa sprawozdanie co do sposobu uregulowania spraw będących tematem konwencji. Państwo, które ratyfikowało konwencję ma obowiązek jej stosowania. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 91) ratyfikowana konwencja po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli. Państwa ratyfikujące konwencję mają obowiązek składać coroczne sprawozdania o podejmowanych środkach w celu jej realizacji. Prócz konwencji, MOP uchwala także zalecenia. Dotyczy to spraw, które nie dojrzały jeszcze do uregulowania w formie konwencji. Wprawdzie zalecenia nie rodzą zobowiązań międzynarodowych, stanowią jednak dla państw wskazówkę legislacyjną, w jakim kierunku może kształtować się w przyszłości prawo pracy. Dorobek MOP to ponad 180 konwencji i 180 zaleceń. Polska ratyfikowała ponad 80 konwencji.

Współcześnie w zakres prawa pracy wchodzą przepisy regulujące nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, ochronę pracy, wynagrodzenie za pracę, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy, uprawnienia związków zawodowych, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>