Wsparty został pięcioma celami szczegółowymi:

– 1) wzmocnienie powiązań ze światem pracy, działalnością badawczą i społe-czeństwem,

– 2) rozwijanie przedsiębiorczości,

– 3) poprawa sytuacji w zakresie nauki języków obcych,

– 4) rozwijanie mobilności i wymiany,

– 5) wzmocnienie współpracy europejskiej.

W procesie realizacji wspólnych celów

Przedstawione cele wspomagane są przez 42 kluczowe zagadnienia wskazujące, jakie należy podjąć działania, aby je osiągnąć. Dodatkowo wskazano środki służące stymulowaniu i monitorowaniu wyników. Dołączona lista wskaźników ilościowych i jakościowych daje możliwość porównań między systemami oświaty. Odpowiedzialność za osiągnięcie wspólnych celów spoczywa na krajach Unii. Państwa członkowskie doskonalące swój system edukacyjny mogą wykorzystywać badania porównawcze między poszczególnymi krajami, przeprowadzane na podstawie wspólnych wskaźników i kryteriów oraz rozpowszechniać doświadczenia, które zadecydowały o powodzeniu działań lub eksperymentów prowadzonych w innych krajach.

W procesie realizacji wspólnych celów oświatowych uczestniczyć będą wszystkie kraje UE oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>