Wskaźniki jakościowe dotyczą:

– oceny programów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu nauczyciela,

– uwzględnienia w programach kształcenia i doskonalenia technologii infor-macyjnej, języków obcych, wiedzy o Europie,

– rozwoju zawodowego i systemu awansu w zawodzie nauczycielskim,

– poprawy warunków pracy nauczyciela.

Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych społeczeństwu wiedzy wiąże się:

– ze zdefiniowaniem umiejętności podstawowych oraz określeniem, w jaki sposób te umiejętności są uwzględniane w programach nauczania, określeniem, w jaki sposób można je zdobywać i rozwijać przez całe życie,- z zapewnieniem możliwości zdobycia umiejętności podstawowych wszystkim grupom i osobom, w tym osobom mającym specjalne potrzeby edukacyjne oraz dorosłym,

– z zachęcaniem odpowiednich placówek do formalnego poświadczenia umiejętności podstawowych w celu ułatwienia kształcenia ustawicznego. Wskaźniki ilościowe dotyczyć będą:

– liczby osób posiadających pełne średnie wykształcenie,

– poziomu opanowania umiejętności pisania, czytania i liczenia mierzonych wskaźnikiem PISA,

– poziomu opanowania umiejętności uczenia się, odsetka ludzi dorosłych nie- posiadających średniego wykształcenia, które uczestniczyły w dowolnej formie kształcenia dorosłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>