Włochy

Włochy Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania (w placówkach wychowania przed-szkolnego świadectwo uprawniające do wy-konywania zawodu lub dyplom ukończenia szkoły wyższej). Pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Bez specjalnego dodatko-wego szkolenia. Krajowa procedura kwalifikacyjna (kon-kurs) dla poszczegól-nych typów szkól, wyboru dokonuje się na podstawie posiadanych kwalifikacji. Przez ministra. Odpowiedzialny za prowadzenie szkoły. Koordynacja wszyst-kich spraw szkoły. Ponosi odpowiedzial-ność prawną za szkołę kierowanie szkołą z zachowaniem poleceń ministerstwa i uchwał consiglio di circolo/d’instiluto (gremium odpowiada-jące za prowadzenie szkoły).

Luksemburg Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Doświadczenie zawo-dowe nie jest wpraw-dzie wymagane usta-wowo, ale w praktyce jest nieodzowne. Wybór dokonywany przez radę na szcze-blu rządowym na wniosek kompetent-nego ministra. Przez Wielkiego Księcia. Bezpośredni przeło-żony wszystkich osób zatrudnionych w szkole, wypełnia polecenia ministerstwa. Kierowanie szkołą ze ścisłym zachowaniem poleceń ministerstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>