W ramach sprawowanego nadzoru

W ramach sprawowanego nadzoru ocenie podlega: zgodność zatrudniania na-uczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstaw programowych i ra-mowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, pro-mowania, przeprowadzania egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, praw dziecka i praw ucznia, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Jeżeli kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami, również placówkami doskonalenia nauczycieli działającymi na terenie województwa, to na terenie szkoły lub placówki nadzór sprawuje dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze. Sprawują oni nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, tj. uwzględniając:

– 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołą łub płacówkę środkam i pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,

– 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

– 3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki (art. 34a, ust. 2 USO).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>