W przypadku szkoły podstawowej

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej wymagana jest także pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia.

JST lub właściwy minister dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. JST lub właściwy minister w drodze decyzji administracyjnej może odmówić wpisu do ewidencji, jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych powyżej lub statut szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>