W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Osobny, szósty rozdział Ustawy poświęcony jest zakładom kształcenia i placówkom doskonalenia nauczycieli. W celu kształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli języków obcych tworzone są kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych. Słuchaczem kolegium może być tylko osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli tworzone są placówki doskonalenia nauczycieli. Prowadzone jako placówki publiczne przez właściwego ministra i JST czy niepubliczne przez osoby prawne i fizyczne, mogą uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych zajęć i form doskonalenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty na wniosek zainteresowanych w drodze decyzji administracyjnej. Placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację wnosi opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Działający w ramach publicznych placówek doskonalenia nauczycieli doradcy metodyczni prowadzą również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Czynią to w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>