Ustawą z 23 sierpnia 2001 r.

Niejednokrotnie jednak zmiany Ustawy uściślają zbyt ogólne zapisy czy też dają podstawy prawne dla funkcjonowania pewnych typów szkół czy placówek. Dowodem tego jest zmiana Ustawy z 23 sierpnia 2001 r. (DzU nr 111, poz. 1194) wprowadzająca definicje pojęć, które nie znalazły się w poprzedniej nowelizacji. Wprowadzono wyjaśnienia, co należy rozumieć pod pojęciem szkoła specjal- na lub oddział specjalny, co to jest szkoła integracyjna i oddział integracyjny. Wprowadzono ważny zapis dotyczący zadań i kompetencji organu prowadzącego, będącego jednostką samorządu terytorialnego. Znikają w ten sposób niejasności, spoiy kompetencyjne, wykładnie TK czy SN. Powyższe zmiany wprowadziły również zapis w Ustawie pozwalający dyrektorowi, za zgodą kuratora oświaty, zatrudnić w szkole osobę niebędącą nauczycielem, gdy uzna jej kwalifikacje za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Osoba ta ma być zatrudniona na podstawie kodeksu pracy, ale jej tygodniowe pensum i wynagrodzenie będą takie jak nauczyciela kontraktowego.

Ustawą z 23 sierpnia 2001 r. wprowadzono także cztery poziomy wykształcenia, tj. podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe i średnie ogólne lub zawodowe. Rozbudowo zapisy dotyczące szkolnictwa specjalnego oraz zmieniono warunki finansowania szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>