Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty (USO) bywa często nazwana Konstytucją systemu oświatowego. Jest to akt prawny, którego istnienie przewiduje art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I tak jak Konstytucja określa ustrój państwa, jego organizację, wolności i prawa obywatelskie, tak Ustawa o systemie oświaty określa: co zapewnia i co obejmuje system oświaty, kto może zakładać i prowadzić szkoły lub placówki oświatowe, na kim spoczywa obowiązek realizacji zadań oświatowych, jakie są typy szkół publicznych i niepublicznych, jakie zadania realizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, na czym polega obowiązek szkolny i przedszkolny, jakie zadania spoczywają na ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, kuratorze oświaty, dyrektorze szkoły lub placówki, kto może być kuratorem oświaty czy dyrektorem szkoły, na czym polega organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach oraz placówkach publicznych, jak finansowana jest ta sfera życia publicznego.

Rzecz jasna nie jest to pełne wyliczenie i nie oddaje całości ważnych dla oświaty praw zawartych w Ustawie. Ważne jest jednak to, że ten jeden akt praw- ny reguluje w zasadzie funkcjonowanie systemu oświatowego, zapewnia jego spójność i jednoznaczność. Eliminuje patologie organizacyjne umożliwiające istnienie placówek oświatowych opartych na innych aktach prawnych. Jeżeli nawet twórcy Ustawy z 1991 r. mieliby kłopoty z aktualnym odczytem tego aktu prawnego, same idee, które legły u podstaw jego tworzenia, są dalej kontynuowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>