Uprawnienia szkoły publicznej

Uprawnienia szkoły publicznej mogą być cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stwierdzono niespełnienie warunków określonych w Ustawie. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum jest to równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne o upraw-nieniach szkoły publicznej, w któiych realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, mają prawo do dotacji przypadającej na jednego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez JST. Dotacje do niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>