Umowa na czas zastępstwa

Umowa na czas zastępstwa jest w swojej istocie umową na czas określony i zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika, tj. w czasie jego urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, macierzyńskiego czy chorobowego. Stosuje się do niej zasady rozwiązywania umów za wypowiedzeniem i to bez względu na czas jej zawarcia (wypowiedzenie wynosi trzy dni robocze). Umowy w ten sposób zawarte nie podlegają zapisom art. 25′ kp., tj. kolejna umowa na zastępstwo nie staje się umową na czas nieokreślony.

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie oraz określać: strony i rodzaj umowy, datę jej zawarcia, warunki pracy i płacy, rodzaj i miejsce wykonywanych czynności, wynagrodzenie w rozbiciu na jego składniki, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Zawarcie umowy następuje najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. O pozostałych szczegółowych warunkach zatrudnienia pracodawca informuje pracownika na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>