Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów, powoływanych na 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Sędzią może być tylko obywatel państwa-członka Unii. Częścią Trybunału jest tak zwany Sąd I Instancji, osobno powołany dla odciążenia Trybunału. Sędziowie wybierają ze swego grona przewodniczącego. Podstawowym zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest zagwarantowanie przestrzeganie prawa europejskiego – traktatów i wydanych na jego podstawie aktów – przez jego wykładnię i zapewnienie jednolitego stosowania.

Trybunał orzeka zarówno na posiedzeniach plenarnych, jak i w składach trzy- lub pięcioosobowych przed izbami Trybunału. Sędziów wspiera ośmiu tzw. rzeczników generalnych, których zadaniem jest przygotowywanie niezależnych opinii. W pracy Trybunału szczególną rolę odgrywa Pierwszy Rzecznik Generalny, powoływany przez Trybunał spośród rzeczników, zawsze na okres roku. Jego zadaniem jest rozdział spraw, a także przygotowanie składowi orzekającemu wniosku końcowego, zawierającego propozycję sposobu zakończenia sprawy .

Trybunał Obrachunkowy jest organem powołanym do sprawowania kontroli finansów Wspólnot Europejskich. Składa się z 15 członków mianowanych rotacyjnie przez Radę Unii Europejskiej na okresy sześcioletnie. Członkowie Trybunału w sprawowaniu swoich funkcji cieszą się pełną niezależnością i dysponują immunitetem. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

Trybunał Obrachunkowy prowadzi kontrolę generalną finansów Wspólnot, przedmiotem kontroli są ich dochody i wydatki. Trybunał w zasadzie kontroluje tylko legalność decyzji finansowych, to znaczy ich zgodność z prawem, rzadziej ich celowość i merytoryczną trafność. Trybunał wspiera Parlament Europejski w sprawowaniu funkcji kontrolnej. Sporządzane corocznie sprawozdanie stanowi dla Parlamentu podstawę do udzielenia Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>