Tryb powoływania i odwoływania Rady Ministrów

Ministrowie kieruj� okre�lonymi dzia�ami administracji rz�dowej, czyli resortami, b�d� wype�niaj� inne zadania powierzone im przez premiera. Zakres zada� ministr�w resortowych okre�laj� ustawy, natomiast zadania pozosta�ych ministr�w wyznacza premier. Minister kieruj�cy resortem mo�e wydawa� rozporz�dzenia. Rz�d na wniosek premiera mo�e uchyli� rozporz�dzenie ministra.

Tryb powo�ywania i odwo�ywania Rady Ministr�w okre�la konstytucja (art. 154). Przewiduje ona procedur� sk�adaj�c� si� z kilku kolejnych ogniw (etap�w), przy czym nast�pne ogniwo procedury znajduje zastosowanie dopiero w�wczas, gdy nie powiedzie si� pr�ba sformowania rz�du w ramach poprzedniego. Ma to zapobiega� d�ugotrwa�ym kryzysom rz�dowym i umo�liwi� powo�anie Rady Ministr�w tak�e w warunkach du�ego zr�nicowania si� politycznych, rozdrobnienia Sejmu, konfliktu mi�dzy Prezydentem a Sejmem itp. Organami maj�cymi decyduj�cy wp�yw na powo�anie i sk�ad rz�du s� Prezydent i Sejm.

Etap pierwszy: powo�anie rz�du nale�y do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misj� sformowania rz�du, a nast�pnie powo�uje rz�d w sk�adzie zaproponowanym przez premiera. Powinno to nast�pi� w ci�gu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyj�cia dymisji poprzedniego gabinetu. Prezes Rady Ministr�w przedstawia Sejmowi program dzia�ania swojego rz�du i wnosi o udzielenie votum zaufania. Uchwa�a w sprawie votum zaufania wymaga bezwzgl�dnej wi�kszo�ci g�os�w. Je�li rz�d nie uzyska votum zaufania, jego misja si� ko�czy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>