Szkoły i placówki publiczne

Szkoły i placówki publiczne prowadzić i zakładać mogą: Minister Obrony Na-rodowej i Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne, bursy i internaty dla uczniów tych szkół, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Ustawa określa, jakie typy szkół publicznych i niepublicznych mogą funkcjonować w systemie oświaty. Ten zapis art. 9, zmieniony ustawą z 21 listopada 2001 r., umożliwił nowym władzom oświatowym ukształtowanie struktury oświaty w postaci:

– sześcioletniej szkoły podstawowej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,

– trzyletniego gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin,

– szkół ponadgimnazjalnych następujących typów:

– zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, któiych ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,

– trzyletniego liceum ogólnokształcącego, umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– trzyletniego liceum profilowanego, kształcącego w profilach kształcenia ogólnozawodowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– czteroletniego technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów szkół zasadniczych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,

– szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukoń-czenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dy-plomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,

– trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>