Szkoła realizuje cele dydaktyczno-wychowawcze

Szkoła realizuje cele dydaktyczno-wychowawcze, jej filozofią jest osiąganie celów pedagogicznych z poszanowaniem prawa. Wbrew temu, co można by sądzić, łączność pedagogiki z prawem jest dosyć bliska, a system „odsyłań”, „powiązań” czy „włączeń” wyraźnie na to wskazuje. Współczesne ustawodawstwo, również polskie, uznaje zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów prawa. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności, a w przypadku ludzi pełniących funkcje kierownicze jest szczególnie naganna. Odpowiada się bowiem nie tylko za siebie, ale w dużym stopniu za innych. Niezgodna z prawem decyzja dyrektora, to nie tylko podważanie jego autorytetu, ale również element ryzyka dla tych, którzy decyzję taką realizują.

Na oświatowej niwie spotykają się akty prawa zrodzone z różnych potrzeb i przesłanek. Zbiór przepisów prawnych coraz częściej staje się barierą trudną do opanowania przez dyrektora szkoły. Wystarczy tylko wspomnieć, że w końcu marca 1999 r. w naszym systemie prawnym funkcjonowało 571 ustaw, 62 dekrety, 11 rozporządzeń Prezydenta RP z mocą ustaw i 800 umów międzynarodowych. Jeżeli do tego dodamy 3418 rozporządzeń, 1566 zarządzeń oraz 581 uchwał, to otrzymamy bagaż przepisów, z którymi nie poradzi sobie nawet wytrawny prawnik. Dochodzą do tego przepisy prawa miejscowego, uchwały zarządów gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. A przecież dyrektor w określonej sytuacji staje się twórcą czy współtwórcą prawa wewnętrznego, często bardzo istotnego dla właściwego funkcjonowania placówki oświatowej. Umiejętność czytania aktów prawnych nie należy do łatwych. I to nawet nie dlatego, że często brak tekstów jednolitych, że zapisy są nieprecyzyjne, że znać trzeba orzeczenia SN i NSA, że minister nie wydał aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia albo że wprowadzając nowe rozporządzenie, nie odwołał starego, ale dlatego, że jest to pewna umiejętność, której musimy się uczyć. Na koniec kilka porad, z których być może skorzysta czytelnik tej publikacji.

– 1. Jak zdobyć umiejętność czytania aktów prawnych, przede wszystkim ustaw? Może tu być pomocne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (DzU nr 100, poz. 908).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>