Szkoła publiczna to szkoła

Szkoła publiczna to szkoła, która: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową, realizuje ramowy plan nauczania, realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, ze względu na interes ucznia, musi te uprawnienia posiadać z momentem rozpoczęcia działalności. Następuje to po spełnieniu warunków wymienionych w Ustawie (art. 7, ust. 3). Cykl kształcenia nie może być krótszy i jego wymiar nie może być niższy niż wymiar obowiązkowy określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. Pozostałe wymagania to: realizacja programów nauczania uwzględniających podstawy programowe, stosowanie zasad klasyfikowania, promowania oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkole publicznej, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania określonej dla szkół publicznych, zatrudnianie nauczycieli mających kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>