STOSUNEK PRAWNY – OPIS

Mi�dzy �yj�cymi gromadnie lud�mi dochodzi nieustannie do kontakt�w. Ludzie nawi�zuj� znajomo�ci i przyja�nie, �wiadcz� sobie us�ugi , ��czy ich cz�onkostwo jednego klubu sportowego, jazda w jednym wagonie, nawet czekanie w jednej kolejce. Cz�owiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka si� z lud�mi, a tak�e instytucjami, przedsi�biorstwami itd. Dochodzi do powstawania wi�zi zwanych stosunkami spo�ecznymi.

Stosunki spo�eczne s� bardzo zr�nicowane. Wyst�puj� w nich stosunki kr�tkotrwale i trwaj�ce d�ugo. Jedne stosunki spo�eczne rozwi�zuj� si� �atwo, rozwi�zanie innych jest trudne, a w pewnych przypadkach nawet zupe�nie niemo�liwe, za przyk�ad niech s�u�y stosunek wynikaj�cy z pokrewie�stwa. Wreszcie niekt�re stosunki s� wa�ne, inne za� b�ahe, pozbawione znaczenia.

Stosunek spo�eczny zachodzi mi�dzy co najmniej dwiema osobami, z kt�rych przynajmniej jedna oddzia�ywa na drug� lub kt�rych post�powanie wobec siebie albo innych os�b jest w jaki� spos�b uregulowane.

Stosunkami stanowionymi (tetycznymi) nazywaj� si� te stosunki spo�eczne, kt�rych dotyczy jaka� norma post�powania (prawna, moralna, towarzyska, sportowa itp.). Wskazuje ona uczestnikom stosunku, jakie maj� wobec siebie obowi�zki i jakie prawa. Stosunki mi�dzy dru�ynami rozgrywaj�cymi spotkanie koszyk�wki maj� charakter stanowiony, regulamin bowiem okre�la obowi�zuj�cy spos�b post�powania. Pozosta�e stosunki spo�eczne, do kt�rych nie odnosi si� �adna regu�a post�powania, nosz� nazw� stosunk�w faktycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>