Stosowanie nawiązki

Nawiązka jest kwotą pieniężną przysądzaną na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej. Ma charakter represyjno-odszkodowawczy i jest orzekana w zasadzie w połączeniu z karą wymierzaną sprawcy. Nawiązka jest stosowana przede wszystkim w razie skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu oraz przeciwko środowisku. Wysokość nawiązki nie może przekraczać dziesięciokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku przestępstw przeciwko środowisku – dwudziestokrotnej.

Świadczenie pieniężne na określony cel społeczny sąd może orzec w przypadkach przewidzianych w ustawie, a w szczególności gdy odstępuje od wymierzenia sprawcy kary, mimo że jego wina została udowodniona. O odstąpieniu od wymierzenia kary mowa jest dalej.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości sąd może orzec w przy-padkach przewidzianych w ustawie, na przykład w razie skazzania sprawcy za pomówienie. Chodzi tu o dodatkowe – poza ogłoszeniem wyroku na sali sądowej, co zawsze ma charakter publiczny – poinformowanie społeczności o skazaniu i danie w ten sposób satysfakcji pokrzywdzonemu. Sposób podania wyroku do publicznej wiadomości określa sąd. Może ono przybrać na przykład formę ogłoszenia w telewizji lub gazecie, plakatu na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy lub miejscowości itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>