Status nauczycieli i wychowawców

W czwartym rozdziale niniejszego opracowania, dotyczącym statusu nauczycieli i wychowawców oraz niepedagogicznych pracowników szkoły, szerzej podjęliśmy problematykę stosunku pracy i jego zmiany oraz warunków pracy i wynagrodzenia, o których mówi rozdział 5 Karty nauczyciela (art. 29-42c). To Karta nauczyciela w art. 42, ust. 3 ustala 40-godzinny czas pracy nauczyciela, wyróżniając w ramach tego czasu określoną dla danego stanowiska lub typu szkoły tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych. Zgodnie z zapisem Karty obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi:

– w przedszkolach – 25 godzin, – w przedszkolach prowadzących grupy 6-Iatków – 22 godziny, – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – 18 godzin, dla nauczycieli kolegium nauczycielskiego – 15 godzin, – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 22 godziny,

– w placówkach oświatowo-opiekuńczych, świetlicach szkolnych – 26 godzin, – w bibliotekach szkolnych – 30 godzin, – dla wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych – 28 godzin,

– dla wychowawców ośrodków specjalnych, zakładów poprawczych – 24 godziny, – dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej – 20 godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>