Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski może również przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski w sprawach:

– programu nauczania,

– oceny szkolnej,

– organizacji życia szkolnego,

– wydawania gazetki,

– organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej,

– wyboru opiekuna samorządu.

Demokratyzacja

Demokratyzacja to również stworzenie możliwości działania na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzająca ofertę edukacyjną czy wychowawczą szkoły (art. 56 USO).

W obecnej Ustawie o systemie oświaty widać nowe podejście do zakresu i treści kształcenia. Podkreślana w ustawie z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania jednolitość programowa oparta na takim samym, ministerialnym, programie nauczania, takim samym podręczniku, a nawet takim samym rozkładzie materiału, zastąpiona została podstawami programowymi, tj. obowiązkowymi na danym etapie kształcenia zestawami celów i treści nauczania oraz umiejętnościami, a także zadaniami wychowawczymi szkoły, które są uwzględniane w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia określił podstawy programowe: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego i kształcenia w poszczególnych zawodach oraz ustalił ramowe plany nauczania. Na bazie tych podstaw programowych tworzone są programy nauczania. Nauczyciel, zgodnie z Ustawą (art. 22a), ma prawo wyboru programu nauczania, podręcznika, a także opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania. Przyjęte przez nauczycieli programy nauczania tworzą szkolny zestaw programów nauczania. Na bazie podstaw programowych tworzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>