Rozszerzmy zapisy jednego z ważnych celów

Rozszerzmy zapisy jednego z ważnych celów wpływających na kształt systemu oświatowego, a dotyczące jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. To że w strategii budowania społeczeństwa wiedzy kluczową rolę odgrywają nauczyciele, jest oczywiste. Związane z tym zagadnienia dotyczą:

– określenia umiejętności, jakie powinni posiadać nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia, zgodnie z ich zmieniającą się rolą w społeczeństwie wiedzy,

– stworzenia warunków, które ułatwią nauczycielom i osobom prowadzącym szkolenia wypełnianie zadań, jakie stawia przed nimi społeczeństwo wiedzy, m.in. w zakresie kształcenia ustawicznego,

– zapewnienia odpowiedniego naboru do zawodu nauczycielskiego, a także udo-skonalenia kształcenia i doskonalenia zawodowego, – pozyskania do procesu nauczania i szkolenia osób, które uzyskały doświadczenie zawodowe w innych dziedzinach.

Na te kluczowe zagadnienia nakładają się środki służące stymulowaniu i mo-nitorowaniu postępu, czyli wskaźniki ilościowe i jakościowe.

– niedobór lub nadwyżkę wykwalifikowanych nauczycieli i osób prowadzących szkolenie na rynku pracy,

– liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia czy kursy dla na-uczycieli,

– odsetkę nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, które uczestniczą w programach doskonalenia zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>