RODZAJE PRZESTĘPSTW

Wśród przestępstw wyodrębnia się różne kategorie, zależnie od przyjętych kryteriów. Poniżej przedstawione są podstawowe i najczęściej spotykane podziały przestępstw. – Ze względu na wysokość grożącej kary przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki.

Zbrodnia to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą. Występek to czyn, za który grozi kara pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc, kara ograniczenia wolności lub grzywna powyżej 30 stawek dziennych.

Jedyną podstawą przytoczonego podziału jest wysokość kary, grożącej za dane przestępstwo. Zbrodnią jest więc każdy czyn zagrożony karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności – niezależnie od przedmiotu przestępstwa. Dlatego nie należy utożsamiać zbrodni z zabójstwem – jak to ma miejsce w języku potocznym.

– Z uwagi na skutek, przestępstwa dzielą się na materialne i formalne lub inaczej na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które składa się: a) działanie sprawcy,

– skutek tego działania. Wystąpienie obu elementów jest konieczne. Przestępstwa materialne stanowią zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in.

Natomiast przestępstwo formalne tym się odznacza, że do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek. Wystąpienie – lub nie – skutku nie jest istotne dla bytu przestępstwa. Skutek ten może wystąpić i przestępstwo przez to nie staje się materialnym.

Przykładem przestępstwa formalnego jest nieudzielenie pomocy człowiekowi, któremu grozi utrata życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 162 „ 1 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>