Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest podstawowym, decyzyjnym organem Unii. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie polityki gospodarczej państw członkowskich, a także podejmowanie decyzji w takim zakresie, w jakim jest do tego upoważniona traktatami. Rada składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich w randze ministrów, desygnowanych przez państwa, po jednym z każdego państwa. Nie mogą oni być zastąpieni przez inne osoby, np. wiceministrów. Skład osobowy Rady jest zmienny, bo rządy delegują na posiedzenie ministrów według przedmiotu obrad. Rada może obradować w składzie ministrów spraw zagranicznych (Rada Generalna), lub innych ministrów, np. rolnictwa (Rada Techniczna). Jednak bez względu na skład moc podjętych przez Radę decyzji jest jednakowa.

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawują kolejno państwa człon-kowskie w cyklach 6-miesięcznych. Przewodniczącym Rady jest każdorazowo minister spraw zagranicznych państwa sprawującego przewodnictwo.

Rada jest podstawowym organem stanowiącym prawo europejskie. Wydawanie aktów prawnych zawierających normy powszechnie obowiązujące w danej dziedzinie wymaga jednak, jak wspomniano, posiadania przez Radę upoważnienia zawartego w traktatach.

Zależnie od rodzaju decyzji są one podejmowane: a) jednogłośnie, b) kwalifi-kowaną większością głosów, c) zwykłą większością głosów. Jednomyślności w głosowaniu wymagają wymienione w traktatach sprawy o znaczeniu fundamen-talnym. W bardzo licznych przypadkach wymagana jest większość kwalifikowana, uwzględniająca tzw. system ważenia głosów. We wszystkich pozostałych przypadkach podjęcie decyzji wymaga zwykłej większości głosów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>