PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI

Do grupy tej zalicza się cały szereg przestępstw, wśród których można wymienić m.in.: a) przemoc wobec sądu, b) fałszywe zeznania, c) fałszywe oskarżenie, d) tworzenie fałszywych dowodów, e) poplecznictwo, f) uwolnienie więźnia, g) przemoc wobec uczestnika procesu.

Przemoc wobec sądu. Przestępstwa tego dopuszcza się, kto przemocą lub bezprawną groźbą wywiera wpływ na czynności urzędowe sądu, na przykład uniemożliwia przeprowadzenie rozprawy. Za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 232 k.k.).

Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym, prowadzonym na podstawie przepisów (np. administracyjnym). Przestępstwa tego może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania, na przykład osoba przesłuchiwania w charakterze strony. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie zeznającego o odpowiedzialności karnej lub odebranie przyrzeczenia. Analogiczne przestępstwo popełnia biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, który przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie, mające stanowić dowód w postępowa-niu. Za fałszywe zeznanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 k.k.). Warto tu dodać, że oskarżonemu wolno kłamać i zatajać prawdę, mieści to się bowiem w jego prawie do obrony.

Fałszywe oskarżenie polega na oskarżeniu jakiejś osoby przed organem powołanym do ścigania (prokurator, policja i in.) o dopuszczenie się przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego, którego osoba ta w rzeczywistości nie popełniła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>