Przepisy szczególne Karty

Przepisy szczególne Karty (art. 91a-91d) określają, jakie uprawnienia wynikające z Karty przysługują nauczycielom mianowanym czy dyplomowanym zatrudnionym w urzędach administracji rządowej, kuratoriach, centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, jakie uprawnienia ma nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć czy nauczyciel zatrudniony w placówce publicznej i niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną i fizyczną. Określają również zadania i kompetencje rady, wójta, zarządu powiatu i województwa, starosty i marszałka województwa, jeżeli organem pro-wadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Ostatni rozdział Karty nauczyciela, tj. przepisy przejściowe i końcowe, określa, którzy nauczyciele z mocy prawa stają się nauczycielami mianowanymi, a którzy stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>