Przekupstwo

Przekupstwo jest przestępstwem ściśle związanym z omówioną uprzednio sprzedajnością. Jest to niejako to samo przestępstwo oglądane od drugiej strony. Przekupstwa dopuszcza się mianowicie ten, kto urzędnikowi lub innej osobie pełniącej funkcję publiczną wręcza łapówkę (korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę takiej korzyści) w zamian za załatwienie jakiejś sprawy w związku z pełnioną funkcją, np. za udzielenie koncesji na handel alkoholem. Kwalifikowaną formą przekupstwa jest wręczenie łapówki w celu skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia obowiązku służbowego. Za przekupstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, a za jego kwalifikowaną odmianę kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 229 k.k.).

Opłacona protekcja jest przestępstwem o bardzo wielkiej szkodliwości społecznej. Przestępstwo to popełnia ten, kto powołując się na wpływy w instytucji państwowej lub samorządowej, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę. Charakter opłaconej protekcji ma np. obietnica uzyskania dla zainteresowanego koncesji na import paliw w zamian za określoną kwotę, przy czym sprawca mówi albo wywołuje wrażenie, że może to załatwić dzięki swoim stosunkom, znajomościom itd.

Wielka szkodliwość tego przestępstwa wynika z faktu, że podrywa ono zaufanie do instytucji publicznych, ludzie bowiem zaczynają żywić przekonanie, iż załatwienie każdej, także nielegalnej sprawy jest możliwe za odpowiednią kwotę. Jeśli opłacona protekcja odnosi się do działania organów wymiaru sprawiedliwości – szkody moralne są największe i trudne do naprawienia. Za omówione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 3 (art. 230 k.k.).

Niedopełnienie obowiązku jest to jedno z powszechnie znanych prze-stępstw urzędniczych. Dopuszcza się go funkcjonariusz publiczny, który wskutek przekroczenia swych uprawnień lub niedopełnienia obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3 (art. 231 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>