Przedszkola, szkoły i placówki publiczne

Przedszkola, szkoły i placówki publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równiej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacje te przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a organ stanowiący JST lub minister ustala tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.

Ustawa szeroko traktuje o szkołach i placówkach niepublicznych. Aż 10 artykułów Ustawy (art. 82-90a USO) normuje tryb powstawania, funkcjonowania i nadzoru nad tymi szkołami i placówkami. Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne, niebędące JST czy ministerstwami, oraz osoby fizyczne. Następuje to po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez JST obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, a w przypadku szkół artystycznych do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ustawa precyzuje, że zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

– 1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,

– 2) określenie typu, rodzaju szkoły, daty rozpoczęcia funkcjonowania, profili kształcenia lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,

– 3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły zapewniającego możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji innych zadań statutowych, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole zawodowej, a także bezpieczne warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli,

– 4) statut szkoły lub placówki,

– 5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia,

– 6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań szkoły publicznej w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponagimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art. 82, ust. 2, pkt 1-6 USO).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>