Program prac stojących przed UE

Program prac stojących przed UE i jej członkami zawarto w trzech celach strategicznych i 13 celach szczegółowych:

– 1. Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań rozwoju wiedzy i zmieniających się metod oraz treści nauczania i uczenia się. Jego realizacja wymaga przyjęcia następujących pięciu celów szczegółowych:

– 1) podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia,

– 2) rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych społeczeństwu wiedzy,

– 3) zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komuni- kacyjnych,

– 4) zwiększenie rekrutacji w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych,

– 5) optymalne wykorzystanie zasobów.

– 2. Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego. Obejmuje trzy cele szczegółowe:

– 1) tworzenie otwartego środowiska edukacyjnego,

– 2) uatrakcyjnienie procesu kształcenia,

– 3) wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnianie równości szans i spójności społecznej.

– 3. Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w celu lepszego do-stosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań globalizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>