Proces uchwalania ustaw

Nasze ustawodawstwo nie zna żadnej kategorii spraw wyłączonych spod kompetencji Sejmu i powierzonych np. rządowi lub innemu organowi wykonawczemu, jak to ma miejsce w niektórych państwach.

Proces uchwalania ustawy jest uregulowany przepisami konstytucyjnymi i regulaminów Sejmu i Senatu oraz praktyką konstytucyjną. Proces ten jest dość skomplikowany i składa się z szeregu etapów.

Proces uchwalania ustaw rozpoczyna się od skorzystania przez jeden z upraw-nionych organów z prawa inicjatywy ustawodawczej. Przez inicjatywę ustawodawczą należy rozumieć prawo przedstawienia Sejmowi gotowego projektu ustawy z tym skutkiem prawnym, że Sejm takim projektem musi się zająć może go później w głosowaniu odrzucić, lecz nie może pozostawić bez rozpatrzenia.

– posłowie,

– Senat,

– Prezydent,

– Rada Ministrów,

– grupa 100000 obywateli mających prawo wybierać do Sejmu.

Inicjatywa ustawodawcza posłów przybiera postać zgłoszenia projektu ustawy

bądź przez komisję sejmową, bądź też przez grupę liczącą co najmniej 15 posłów. Projekt zgłoszony przez wymienione organy lub grupy osób staje się przedmiotem procedury ustawodawczej.

Do uchwalenia ustawy w normalnym trybie prowadzi tzw. system trzech czytań. Przez „czytanie” należy rozumieć pewien etap pracy Sejmu nad projektem ustawy, obejmujący zrelacjonowanie projektu, pracę i dyskusję nad projektem oraz podjęcie uchwały kończącej dany etap. W systemie trzech czytań każdy projekt ustawy jest kilkakrotnie rozważany – w komisjach sejmowych i na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>