Prawo pracy

Prawo pracy to zesp� norm reguluj�cych stosunki mi�dzy pracodawc� i pracownikiem na tle �wiadczonej pracy. Prawo pracy reguluje takie zagadnienia, jak nawi�zanie stosunku pracy

– w drodze umowy, mianowania, wyboru itd., tryby rozwi�zania stosunku pracy, urlopy pracownicze, ochrona pracy m�odocianych i kobiet, rozwi�zywanie spor�w zbiorowych mi�dzy pracodawc� i pracownikami i inne.

W niekt�rych krajach przepisy dotycz�ce stosunk�w pracowniczych nie stanowi� wyodr�bnionej ga��zi i s� w wi�kszo�ci traktowane jako przepisy prawa cywilnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>