Prawo finansowe

Prawo finansowe to zespół norm regulujących gromadzenie środków pieniężnych przez państwo oraz ich rozdział i wydatkowanie, a także określających strukturę oraz tryb działania organów i instytucji finansowych.

Prawo finansowe jest ściśle związane z prawem administracyjnym. Dawniej było traktowane jako część prawa administracyjnego, nosząc nazwę prawa skarbowego. Stąd też wszystkie cechy prawa administracyjnego odnoszą się w równej mierze do prawa finansowego. Prawu finansowemu podlega tylko ta sfera działalności organów i instytucji finansowych, w której dysponują one uprawnieniami władczymi.

Prawo finansowe graniczy z prawem cywilnym, na przykład organizacja i działalność banku regulowana jest przepisami prawa finansowego, natomiast stosunki banku z posiadaczami rachunków bankowych reguluje prawo cywilne.

Przytoczone na wstępie określenie prawa finansowego ma jedynie orientacyjny charakter. Dotychczasowe próby sformułowania definicji prawa finansowego nie dały zadowalających rezultatów. Prawo finasowe jest dziedziną młodą i podlega ciągłej ewolucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>