Prawo do urlopu uzupełniającego

– prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni w razie niewyko-rzystania urlopu z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy ćwiczeń woj-skowych,

– prawo do wynagrodzenia za czas urlopu w wysokości określonej w art. 67 Kn., – prawo do urlopu płatnego dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z kształceniem,

– prawo do urlopu bezpłatnego, w wymiarze do 2 lat, udzielanego nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, a przenoszącemu się do miejscowości będącej stałym miejscem zamieszkania współmałżonka, gdzie nie ma możliwości zatrudnienia go w zawodzie,

– prawo do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, – prawo do skorzystania z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia określonego w art. 73 Kn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>