POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Z prawnego punktu widzenia podstawową formą działalności organów ad-ministracji publicznej, zarówno państwowej, jak i samorządowej, jest wydawanie aktów administracyjnych. Wydając akty administracyjne, a więc inaczej mówiąc podejmując indywidualne decyzje w tysiącach spraw wymagających załatwienia, organ administracyjny kieruje daną dziedziną na swoim terenie w ramach swych kompetencji.

Jednakże należyte działanie administracji zależy nie tylko od tego, czy organ administracyjny wydaje trafne i zgodne z prawem decyzje, ale także od tego, czy podjęte decyzje są realizowane. To właśnie jest rola postępowania egzekucyjnego (inaczej przymusowego).

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zmuszenie określonej osoby lub jednostki organizacyjnej do wykonania obowiązku wynikającego z aktu administracyjnego. Jeśli na przykład organ administracji sanitarnej zarządził kwarantannę, postępowanie egzekucyjne zmierza do wymuszenia rzeczywistego izolowania zwierząt lub ludzi, gdy organ nadzoru budowlanego wstrzymał budowę – postępowanie egzekucyjne ma wymusić na przedsiębiorstwie prowadzącym budowę respektowanie tej decyzji i czasowe zaniechanie prac itd. Egzekwowanie należności podatkowych, celnych i innych, należących do właściwości organów administracji publicznej, to typowy przykład zastosowania postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne odnosi się także do wykonania obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, na przykład obowiązku posyłania dziecka do szkoły.

Jak wynika z powyższych uwag, postępowanie egzekucyjne w administracji nie ma na celu ukarania, lecz wymuszenie posłuchu dla poleceń władzy – bądź skonkretyzowanych w decyzji administracyjnej, bądź wynikających bezpośrednio z przepisów.

Postępowanie egzekucyjne w administracji odnosi się jedynie do obowiązków związanych ze sferą działalności organów administracji publicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>