Przestępstwo kwalifikowane

Przestępstwem kwalifikowanym jest przestępstwo posiadające takie cechy dodatkowe, które powodują, że jest ono społecznie niebezpieczniejsze od zasadniczego. Kara za przestępstwo kwalifikowane jest też odpowiednio wyższa. Przykładem przestępstwa kwalifikowanego jest rozbój w stosunku do kradzieży.

Przestępstwo uprzywilejowane jest czymś odwrotnym niż kwalifikowane. Posiada takie dodatkowe cechy, które czynią je mniej niebezpiecznym niż

dalej

Przestępstwo umyślne i jego elementy

Przestępstwem w tej sytuacji jest już samo powstrzymanie się od udzielenia pomocy osobie zagrożonej, na przykład tonącemu, jeśli można jej udzielić bez narażenia siebie na podobne niebezpieczeństwo. Nie ma znaczenia, czy tonący zdoła się uratować, czy utonie. Innego przykładu dostarcza art. 161 „ 1 k.k.: „Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat

dalej

Konstruktywne wotum nieufności

Sejm mo�e spowodowa� dymisj� Rady Ministr�w, wyra�aj�c jej wotum nieufno�ci. Wymaga to jednak wniosku, zg�oszonego przez co najmniej 46 pos��w, imiennie wskazuj�cego nowego kandydata na stanowisko premiera. Je�li Sejm uchwali wniosek, premier sk�ada dymisj� rz�du, Prezydent j� przyjmuje i powierza zg�oszonej przez Sejm osobie misj� sformowania nowego rz�du. Jest to tzw. konstruktywne wotum nieufno�ci, kt�rego celem jest

dalej

Tryb powoływania i odwoływania Rady Ministrów

Ministrowie kieruj� okre�lonymi dzia�ami administracji rz�dowej, czyli resortami, b�d� wype�niaj� inne zadania powierzone im przez premiera. Zakres zada� ministr�w resortowych okre�laj� ustawy, natomiast zadania pozosta�ych ministr�w wyznacza premier. Minister kieruj�cy resortem mo�e wydawa� rozporz�dzenia. Rz�d na wniosek premiera mo�e uchyli� rozporz�dzenie ministra.

Tryb powo�ywania i odwo�ywania Rady Ministr�w

dalej

Uwolnienie sprawcy z więzienia

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od wymie-rzenia kary także wtedy, gdy poplecznik działał z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym (art. 239 k.k.).

Uwolnienie więźniama miejsce wówczas, gdy sprawca uwalnia lub ułatwia ucieczkę osobie, która została pozbawiona wolności na podstawie orzeczenia sądu lub nakazu innej władzy (prokuratora, policji itp.). Dotyczy to

dalej

Sprawca fałszywego oskarżenia

Sprawca fałszywego oskarżenia popełnia przestępstwo niezależnie od tego, jaki bieg został nadany sprawie, czy nastąpiło wszczęcie ścigania i czy fałszywie oskarżony został na tej podstawie skazany. Za fałszywe oskarżenie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 234 k.k.).

Tworzenie fałszywych dowodów jest przestępstwem mającym na celu skierowanie postępowania karnego przeciwko określonej osobie i

dalej

Przestępstwa związane z upadłością

Podobny charakter ma przestępstwo polegające na tym, że dłużnik w obliczu grożącej mu niewypłacalności tworzy nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, udaremniając w ten sposób zaspokojenie

swoich wierzycieli (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – art. 301 k.k.). Tej samej

dalej

Pranie brudnych pieniędzy

Przestępstwo zwane potocznie „praniem brudnych pieniędzy” w rze-czywistości odnosi się nie tylko do środków płatniczych, ale także do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości. Polega ono na podejmowaniu zróżnicowanych działań zmierzających do legalizacji pieniędzy i innych wymienionych wartości pochodzących m.in. z wytwarzania lub handlu narkotykami, przemytu, fałszowania pieniędzy lub

dalej

Sprawy gospodarcze

Zadaniem sądów rejonowych jest rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i karnych. W szczególności sądy rejonowe rozpatrują te sprawy, które nie zostały wyraźnie przekazane sądom okręgowym.

Poza normalnym...

dalej

Oszustwo i jego odmiany

Na równi z oszustwem traktowane jest żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy (np. skradzionego samochodu). Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 286. k.k.).

Szczególną odmianą oszustwa jest przestępstwo wiążące się z szerokim wykorzystywaniem komputerów i systemów komputerowych. Popełnia je, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie, bez upoważnienia wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji, albo zmienia, usuwa

dalej

Kolejność działania sprawcy

Rozbój (inaczej rabunek) jest również kwalifikowaną formą kradzieży. Polega na tym, że sprawca używając przemocy lub grożąc jej użyciem zabiera cudzą rzecz w celu przywłaszczenia. Za rozbój uważane jest także zabranie cudzej rzeczy po uprzednim doprowadzeniu posiadacza do stanu nieprzytomności lub bezbronności (np. podstępne upojenie alkoholem).

Kolejność działania sprawcy jest tu odmienna, niż przy kradzieży rozbójniczej: najpierw

dalej

Przestrzeganie prawa

Natomiast pozostawienie organom państwa zbyt wielkiej swobody przez zaniechanie uregulowania ich uprawnień i form działania prowadzi często do wynaturzeń w działaniu organu, nadmiernego rozrostu ambicji w dziedzinie sprawow...

dalej