Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów, powoływanych na 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Sędzią może być tylko obywatel państwa-członka Unii...

dalej

Komisja Europejska

System ważenia głosów polega na tym, że piętnastu obecnych członków Unii Europejskiej dysponuje łącznie 87 głosami, które jednak są nierówno rozdzielone, zależnie od wielkości i znaczenia państwa, zwłaszcza jego potencjału demograficz

nego (np. Francja 10, Hiszpania 8, Holandia 5, Dania 3, Luksemburg 2). Kwalifi-kowana większość głosów wynosi 62 głosy, co uniemożliwia dużym państwom przegłosowanie małych i również tym ostatnim zapewnia odpowiedni wpływ na podejmowanie decyzji.

Komisja Europejska jest obrazowo nazywana rządem Wspólnot

dalej

Zalecenia i opinie

Decyzja skierowana do państwa ma zazwyczaj również cechy dyrektywy, ponieważ dotyczy wprawdzie konkretnego przypadku, ale jej wykonanie wymaga najczęściej zmian w prawie wewnętrznym. Osoby fizyczne i prawne mogą zaskarżać decyzje do Trybunału Sprawiedliwości. Decyzje wydawane przez Radę lub Komisję Europejską mogą nakładać na adresata zobowiązania pieniężne, podlegające wykonaniu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Nie dotyczy to decyzji

dalej

Czym jest dyrektywa?

Dyrektywa jest źródłem prawa nie mającym odpowiednika w polskim prawie wewnętrznym, podobnie zresztą jak w prawie wewnętrznym państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywy skierowane są wyłącznie do państw członkowskich, które zobowiązane są do wydania przepisów wewnętrznych, odpowiadających treści dyrektywy. Mamy tu więc do czynienia z dwustopniowym procesem stanowienia prawa. Dyrektywa wiąże państwo tylko co do celu, jaki należy

dalej

Charakterystyka postępowania administracyjnego

W celu ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracyjny przeprowadza stosowne dowody.

Podstawowe znaczenie w postępowaniu administracyjnym mają dowody z dokumentów. Stosowane są także dowody z zeznań świadków, dowody z opinii biegłych i inne. Wszystko to zmierza do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, która oznacza, że organ sam ocenia wiarygodność

dalej

Obowiązek uwzględniania interesów uczestników postępowania

Zasada kontroli społecznej znajduje zastosowanie w kilku rozwiązaniach proceduralnych. Jednakże – jak już wyżej wspomniano – żadna z licznych form społecznej kontroli nad działalnością administracji nie odznacza się rzeczywistą skutecznością.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego in-teresu stron zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie

dalej

Rola komisji

Komisje stałe mają szczególne znaczenie dla całokształtu pracy Sejmu. Wynika to stąd, że parlament jako całość nie jest w stanie, chociażby ze względów technicznych, dokładnie i wnikliwie rozważyć na posiedzeniach plenarnych spraw z reguły skomplikowanych, wymagających dla ich prawidłowego rozstrzygnięcia kameralnego trybu pracy oraz – jak wspomniano wyżej – specjalistycznych wiadomości i fachowego doświadczenia. Komisje mogą korzystać z usług

dalej

Konwent seniorów

Konwent seniorów składa się w zasadzie z marszałka i wicemarszałków oraz przewodniczących lub wiceprzewodniczących klubów poselskich. Ponadto mogą wchodzić w jego skład inne osoby, w tym przedstawiciele kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

Konwent seniorów stanowi forum umożliwiające spotkania i organizowanie koniecznego współdziałania organizacji poselskich na terenie

dalej

Stosunki prawne w sferze majątkowej

Stosunki prawne wyst�puj�ce w sferze maj�tkowej maj� z regu�y charakter z�o�ony. Ka�da ze stron wyst�puje jednocze�nie jako podmiot prawa i podmiot obowi�zku. Sprzedawca samochodu ma obowi�zek przeniesienia na kupuj�cego prawa w�asno�ci i wydania wozu – a jednocze�nie prawo domagania si� zap�aty. Kupuj�cy za� na odwr�t: ma obowi�zek zap�acenia um�wionej kwoty, jednocze�nie za� prawo domagania si� wydania wozu i

dalej

Elementy stosunku prawnego

W�r�d tak pojmowanych stosunk�w spo�ecznych wyodr�bnia si� grupa stosunk�w, kt�re s� ze spo�ecznego punktu widzenia, a wi�c tak�e z punktu widzenia interes�w pa�stwa, wa�ne. Pa�stwu nie jest oboj�tne, jak w pewnych przypadkach ludzie b�d� wobec siebie post�powali. Chc�c ich sk�oni� do post�powania korzystnego dla siebie, pa�stwo reguluje te stosunki za pomoc� norm prawnych. Takie stosunki nazywamy stosunkami prawnymi.

dalej

Prawo podmiotowe

Stosunki prawne występujące w sferze majątkowej mają z reguły charakter złożony. Każda ze stron występuje jednocześnie jako podmiot prawa i podmiot obowiązku. Sprzedawca samochodu ma obowiązek przeniesienia na kupującego prawa własności i wydania wozu – a jednocześnie prawo domagania się zapłaty. Kupujący zaś na odwrót: ma obowiązek zapłacenia umówionej kwoty, jednocześnie zaś prawo domagania się wydania wozu i przeniesienia własności

dalej

Czym jest stosunek prawny?

Państwu nie jest obojętne, jak w pewnych przypadkach ludzie będą wobec siebie postępowali. Chcąc ich skłonić do postępowania korzystnego dla siebie, państwo reguluje te stosunki za pomocą norm prawnych. Takie stosunki nazywamy stosunkami prawnymi.

Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo. Osoby lub grupy osób uczestniczące w stosunku prawnym nazywają się podmiotami albo stronami stosunku prawnego. W każdym

dalej