Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

– 1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,

– 2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,

– 3) prowadzi działalność informacyjną i upoM>szechniaproblematykę doskonalenia nauczycieli,

– 4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a, ust.7, pkt 1-4 USO). Nowy kształt art. 36a ust. 5 upoważnia organ prowadzący tylko do powołania komisji konkursowej. Dopiero minister w drodze rozporządzenia określił regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tiyb pracy komisji konkursowej.

dalej

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu), jak i na wniosek stron. Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma swój zakres spraw. W kraju działa kilkanaście równorzędnych organów wojewódzkich. Zależnie od tego mówimy o właściwości rzeczowej i właściwości

dalej

Minister właściwy do spraw oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty określa, w drodze rozporządzenia, skład i zasady działania zespołów orzekających, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wymagających specjalnych działań wychowawczych i edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych czy w zakładach opieki zdrowotnej.

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby uzyskać wyrok skazujący prokurator musi udowodnić, iż przestępny skutek jest konsekwencją działania sprawcy, że zachodzi tu związek przyczyny i skutku. Jeśli takiego związku nie można się dopatrzeć, sprawca nie ponosi za swój czyn odpowiedzialności.

Większość zjawisk w świecie jest w jakiś sposób powiązana i wzajemnie uwarunkowana, są to jednak zależności dalekie i luźne. W prawie karnym istnienie takiej luźnej zależności między działaniem sprawcy a skutkiem nie wystarcza do przyjęcia istnienia związku przyczynowego. Jeśli na przykład chuligan napadł i pobił podróżnego w drodze na dworzec, wskutek czego ten spóźnił się i skacząc do odjeżdżającego pociągu dostał się pod koła, to sprawcy pobicia nie można oskarżyć o zabójstwo, mimo że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy jego działaniem (napaść) a skutkiem (śmierć podróżnego pod pociągiem). Podróżny nie spóźniłby się na dworzec, a więc i nie wskakiwałby do jadącego pociągu, gdyby nie napad, jednak związek między tymi zjawiskami nie jest konieczny, lecz przypadkowy. Konieczny związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy określone działanie z reguły pociąga za sobą dany skutek przestępny.

dalej

Współcześnie w zakres prawa pracy

Uchwaloną konwencję przekazuje się wszystkim państwom członkowskim w celu przedłożenia jej w ciągu roku organowi właściwemu w danym państwie do jej ratyfikacji. W Polsce prawo to przysługuje Prezydentowi RP. O odmowie ratyfikacji rząd danego kraju informuje Dyrektora Generalnego oraz składa sprawozdanie co do sposobu uregulowania spraw będących tematem konwencji. Państwo, które ratyfikowało konwencję ma obowiązek jej stosowania. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 91) ratyfikowana konwencja po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli. Państwa ratyfikujące konwencję mają obowiązek składać coroczne sprawozdania o podejmowanych środkach w celu jej realizacji. Prócz konwencji, MOP uchwala także zalecenia. Dotyczy to spraw, które nie dojrzały jeszcze do uregulowania w formie konwencji. Wprawdzie zalecenia nie rodzą zobowiązań międzynarodowych, stanowią jednak dla państw wskazówkę legislacyjną, w jakim kierunku może kształtować się w przyszłości prawo pracy. Dorobek MOP to ponad 180 konwencji i 180 zaleceń. Polska ratyfikowała ponad 80 konwencji.

dalej

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r.

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r. zapisu o awansie zawodowym nauczycieli zawierało wymóg systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji zawodowych. Jego istota sprowadza się do:

– uznania aktywności nauczyciela podnoszącego swoje kompetencje zawodowe za podstawę uzyskiwania kolejnych szczebli awansu, z czym związana ma być znacząca gratyfikacja finansowa,

dalej

Kancelaria prawna Gdynia – przyjaciel swojego klienta

Kancelaria prawna w Gdyni to przyjaciel swojego klienta.

To oczywiste, że więcej informacji zawsze przekażemy osobie, do której mamy zaufanie. Podobnie jest z placówkami czy firmami. Kancelarie zdecydowanie powinny brać...

dalej

Kancelaria Prawna Sosnowiec – specjaliści od trudnych zadań

Kancelaria Prawna Sosnowiec nie uznaje rzeczy niemożliwych

Kancelaria Prawna Sosnowiec uważa, że wszystko jest możliwe. Wydaje mi się, że takie podchodzenie do sprawy, doprowadziło do powiększenia liczby klientów...

dalej

Kancelaria prawna Grudziądz – sprawdzona opieka dla firm

Kancelaria prawna w Grudziądzu to sprawdzona opieka dla firm.

Każda firma dzisiaj, która się szanuje i która chce mieć swój spory udział w rynku, powinna posiadać swoją prywatną opiekę w postaci kancelaria prawni...

dalej

Kancelaria prawna Wrocław – profesjonalnie i szybko

Kancelaria prawna we Wrocławiu to profesjonalizm i szybkość.

Wiele z naszych decyzji zależy dzisiaj od tego, jak szybko reaguje na nasze prośby dana firma. Akurat kancelaria prawna Wrocław jest tą, która powinna reago...

dalej

Kancelaria prawna Szczecin – świetny wybór

Kancelaria prawna w Szczecinie to świetny wybór.

Zawsze w swoim życiu kieruję się opiniami innych, przede wszystkim zaś opiniami moich przyjaciół oraz mojej rodziny. Oni z kolei podpowiadają mi, że dobra kancelari...

dalej

Jak pomoc prawna to adwokat Szczecin

Mądrze wybrana pomoc prawna to adwokat ze Szczeina

Wybieranie pomocy prawnej powinno być odpowiednio przemyślane i dokonane naprawdę mądrze. Tylko w taki sposób można korzystać z naprawdę wysokiej klasy usług, które nie będą pozostawiały kompletnie nic do życzenia i na które postawienie będzie miało jak najbardziej sens.

dalej