Oszustwo i jego odmiany

Na równi z oszustwem traktowane jest żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy (np. skradzionego samochodu). Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 286. k.k.).

Szczególną odmianą oszustwa jest przestępstwo wiążące się z szerokim wykorzystywaniem komputerów i systemów komputerowych. Popełnia je, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie, bez upoważnienia wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji, albo zmienia, usuwa lub wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 287 k.k.).

Wymuszenie polega na zmuszeniu innej osoby przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie, albo gwałtownego zamachu na mienie, do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, albo do zaprzestania działalności gospodarczej. Za wymuszenie grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat (art. 282 k.k.).

Paserstwo utożsamia się na ogół z handlem skradzionymi rzeczami, ale w rzeczywistości zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy. Paserstwa dopuszcza się każdy, kto rzecz uzyskaną za pomocą przestępstwa nabywa lub pomaga w jej zbyciu, albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmuje lub pomaga w jej ukryciu. Za pasera uważa się np. osobę, która kupuje kradzioną rzecz lub rzecz taką przyjmuje w prezencie, lakiernika pomagającego przemalować skradziony samochód, człowieka ukrywającego zrabowane rzeczy itd. Za paserstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 291 k.k.).

Jeżeli przedmiotem niektórych spośród omówionych przestępstw przeciwko mieniu (np. oszustwa, przywłaszczenia, paserstwa) jest mienie znacznej wartości lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, sprawcy, podobnie jak w przypadku kradzieży, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>