Ochrona pracy

Podstawowe zasady prawa pracy zawarte w rozdziale II kp. w sposób jednoznaczny określają te elementy prawa pracy, które służyć mają ochronie pracy rozumianej jako świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa (Słownikjęzyka polskiego, tom drugi, PWN, 1992 r.).

Zawarte tam zasady zmuszają pracodawcę do szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, do stwarzania warunków równego traktowania mężczyzn i kobiet, do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym czasie pracy. Wynikają również z tych zapisów prawa pracowników do: godziwego wynagrodzenia za pracę, wypoczynku w dniach wolnych od pracy i podczas urlopów wypoczynkowych, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do tworzenia organizacji związkowej. Nowo wprowadzony rozdział Ila mówi o równym traktowaniu w zatrudnieniu, określa na czym polega dyskryminowanie bezpośrednie i pośrednie (dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje ~w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników – art. 183a § 4 kp.), określa, że dyskryminowaniem ze względu na pleć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do pici pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (art. 183a § 6 kp.). W świetle prawa unijnego za przejaw zachowania o podłożu seksualnym może być uznane: czynienie propozycji, proszenie lub domaganie się korzyści seksualnych, obraźliwe flirtowanie, obraźliwe komentowanie wyglądu lub ubioru, szantaż seksualny, nalegające i pożądające spojrzenia, gesty, dotyki, klepnięcia itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>