Obowiązkiem gminy jest

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 6-letnim czy uczniom niepełnosprawnym, bez względu na odległość miejsca zamieszkania ucznia od szkoły, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum czy ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Ustawa precyzuje kompetencje organów, które w sposób zasadniczy wpływają na funkcjonowanie systemu oświaty. Do najważniejszych organów należą: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kurator oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę i dyrektor szkoły lub placówki. Ich zadania, obowiązki i uprawnienia omówione zostaną w kolejnych rozdziałach. Najważniejszą rolę w systemie oświaty spełnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa. Za tym ogólnym stwierdzeniem stoi wielość zadań, które precyzuje w poszczególnych artykułach Ustawa. Spotykamy się nawet z twierdzeniem, że uprawnienia ministra są zbyt rozbudowane i drobiazgowo wkraczają w kompetencje dyrektora czy organu prowadzącego.

Wprawdzie to kurator, w imieniu wojewody, sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi oraz niepublicznymi szkołami i placówkami, ale minister koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju. Wydane przez niego rozporządzenie określające szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego jest dla kuratora oświaty, dyrektora szkoły lub placówki jednym z najważniejszych dokumentów prawnych. Uściśla zapisy art. 33 Ustawy, określa wykaz osób mogących sprawować nadzór pedagogiczny, ukazuje obowiązujące procedury i zadania sprawujących nadzór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>