Obowiązek nauki spełniany jest przez:

– uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

– uczęszczanie na zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego,

– przygotowanie zawodowe u pracodawcy.

Najwięcej zadań związanych z obowiązkiem szkolnym spada na gminę

Rozróżnienie pojęć obowiązek szkolny i obowiązek nauki związane jest z osobą kontrolującą spełnianie obowiązku. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a dyrektorzy szkół podstawowych dodatkowo obowiązek przygotowania przedszkolnego 6-latka. Kontrolę nad obowiązkiem nauki młodzieży w wieku 16-18 lat przejmuje gmina, czyli wójt, burmistrz albo prezydent. Zadania dyrektora szkoły w zakresie kontroli obowiązku szkolnego, znajdzie Czytelnik w rozdziale 12 tego opracowania.

Najwięcej zadań związanych z obowiązkiem szkolnym spada na gminę. To ona ustala sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, a także granice obwodów szkolnych. To gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci 6-letnich, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, jeżeli droga z domu do szkoły uczniów klas I-IV czy przedszkola wynosi ponad 3 km i 4 km w przypadku uczniów klas V i VI oraz uczniów gimnazjów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>