Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa ta była już kilkukrotnie nowelizowana i uzupełniana. W ustawie z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektóiych ustaw związanych z funkcjonowaniem ad-ministracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) dopisano, że niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują dotacje w wysokości i na zasadach określonych w art. 90, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Zmieniono również w art. 12, ust. 3 zapis, ograniczając do 31 grudnia 2000 r. możliwość otrzymania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne. I tak szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadąjące uprawnień szkół publicznych mogą otrzymać dotację od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja ta przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia. W ustawie z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU nr 122, poz. 1312) wydłużono do 31 grudnia 2001 r. termin utrzymywania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne od ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Minister Edu-kacji Narodowej wydał 15 lutego 1999 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (DzU nr 14, poz. 124). Z dniem 1 września 2005 organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt 3, lit. g Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615).

Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 111, poz. 1194) potwierdza pewne wcześniejsze ustalenia, np. że licea i szkoły zawodowe zostały utworzone z dniem 1 września 2002 r., a licea uzupełniające z dniem 1 września 2004 r. Również z dniem 1 września 2002 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły zasadnicze oraz średnie przekształciły je w szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, którzy uczęszczając do klasy ulegającej likwidacji, nie uzyskali promocji, mogą jednorazowo powtórzyć tę klasę i kontynuować naukę w zakresie szkoły ponadpodstawowej w oddziale zbiorczym, zorganizowanym przez organy prowadzące. Dyrektorzy dotychczasowych publicznych szkół ponadpodstawowych z dniem przekształcenia tych szkół w szkoły ponadgimnazjalne stali się dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i zajmująto stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej. Zgodnie ze zmianą ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego dokonaną 7 listopada 2001 r. (DzU nr 147, poz. 1644) rady powiatu po uzgodnieniu z kuratorem oświaty i zasięgnięciu opinii powiatowego urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia w terminie do 31 grudnia 2001 r. ustaliły plany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>