Niemcy

Niemcy Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania / w szkole da-nego typu. Doświadczenie zawo-dowe i staż pracy na stanowisku kierow-niczym w szkole tego samego typu lub na tym samym szczeblu nauczania, na który ogłoszono konkurs na posadę. Wybór na podstawie kwalifikacji, wiedzy zawodowej i doś-wiadczenia zawo-dowego częściowy udział gminy i korpo-racji odpowiedzialnej za finansowanie lub Schulzkonferertz. Przez Ministerstwo Kultury landu. Odpowiada za wszystkie kwestie dydaktyczno-wycho-wawcze współpracu-je z Lehrerkonferenz i Schulkonferenz. W szkołach publicz-nych odpowiada wspólnie z ministerstwem landu i administracją gminy za wszystkie zadania związane z za-rządzaniem, dba o wy-konywanie uchwał Schulzkonferenz.

Grecja Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Doświadczenie w pracy pedagogicznej. Wybór na podstawie ściśle określonych kryteriów (wykształcenie, sprawozdanie z prze-biegu służby, doświadczenie, kwalifikacje) i sprawozdania komisji, w skład której wchodzą nauczyciele, rodzice i przedstawiciele lokal-nej korporacji. Na podstawie wnio-sków złożonych przez rady regionalne prefekt wybiera dy-rektora szkoły i mia-nuje go na okres czterech lat. Koordynacja pracy grona pedagogicz-nego. Wykonuje polecenia ministerstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>