Na podstawie Ustawy i wydanego rozporządzenia

Na podstawie Ustawy i wydanego rozporządzenia w sprawie ramowych statutów założyciel, a w przypadku funkcjonującej placówki rada pedagogiczna, ma prawo, a nawet ustawowy obowiązek (art. 42 USO) przygotować projekt statutu szkoły, lub jego zmian, i przedstawić do uchwalenia radzie szkoły. W szkole, w której nie działa rada szkoły (art. 52 USO), nowy lub zmieniony statut przyjmuje rada pedagogiczna prawomocną uchwałą.

Ustawa określa podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 64, ust. 1 USO). Należą do nich: – obowiązkowe zajęcia edukacyjne, – dodatkowe zajęcia edukacyjne,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

– nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, – w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu. Ich wymiar określają ramowe plany nauczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>